Intervenció Enric Millo : Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2004

Debat i Votació del dictàmen de la Comissió de la Sindicatura de Comptes sobre el procediment relatiu a l'Informe sobre el Compte General de la Generalitat de Catalunya corresponent a l'any 2004

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/02_procediment_compte.pdf

Intervenció del Sr. Josep Enric Millo pàgines de la 24 a la 31