Josep Enric Millo interpel·la al Conseller d'Economia sobre la Política Econòmica i Fiscal de la Generalitat de Catalunya


Text íntegra de la Interpel·lació feta per Josep Enric Millo al Conseller d'Economia sobre la Política Econòmica i Fiscal de la Generalitat de Catalunya

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/09_inter_fiscal.pdf