Josep Enric Millo ha defensat avui en el Ple del Parlament la moció subsegüent a la interpel·lació sobre el Mercat de Treball feta en el Ple passat

Vídeo intervenció feta per Josep Enric Millo defensant la moció subsegüent a la interpel·lació feta a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya en el Ple passat :

http://www.parlament.cat/portal/page/portal/pcat/IE04/IE0406/IE040603?p_id_video=80464001&p_id_estrat=tot&p_ordre_dia=12&p_origen=cerca


Text íntegra de la intervenció feta per Josep Enric Millo defensant la moció subsegüent a la interpel·lació feta a la Consellera de Treball sobre la situació del Mercat de Treball a Catalunya en el Ple passat :

http://www.parlament.cat/activitat/dspcp/transcripcions/16_mocio_treball.pdf