Ple del Parlament de Catalunya dia 4 de Juny. Intervencions Enric Millo

Enric Millo, avui, al Parlament de Catalunya


1. Projecte de Llei pel qual es modifiquen determinats preceptes de la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat per al 2008 presentat pel Govern de la Generalitat
( Lectura Única )
f
Vídeo de la intervenció d'Enric Millo en aquest punt

Text íntegra de la Lectura Única d'aquest Projecte de Llei
( Intervenció Enric Millo de la pàgina 22 a la 27 )

2. Proposició de llei de creació de l'observatori Català de la Conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones treballadores presentada per CiU ( Debat de Totalitat )
f
Vídeo de la intervenció d'Enric Millo en aquest punt

Text íntegra del Debat de Totalitat d'aquesta Proposició de Llei
g